Crucea Rosie Romana isi mareste echipa!

Crucea Rosie Romana își mărește echipa! Căutam un asistent medical pentru Serviciul de Ambulanta al Crucii Roșii Române. Daca ești dornic să ni te alături și îndeplinești condițiile stabilite, așteptăm CV-ul tău pe adresa ina.pusta@crucearosie.ro.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE: candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice, după cum urmează:

a) are cetățenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de legislația in vigoare; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, se va prezenta o adeverință medicala;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime conform cerințelor postului pentru care candidează; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea oricărui tip de infracțiune.

 

 CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

 - diplomă de bacalaureat 

- diplomă de licență de specialitate

- PFA.

 

Candidatul va prezenta următoarele documente:

  1. cerere prin care candidatul își prezinta dorința de a candida pentru postul menționat;
  2. completează un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  3. copia si originalul actului de identitate;
  4. copia si originalul  certificatului de naștere, precum si certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul;
  5. copia si originalul diplomei de bacalaureat;
  6.  copia si originalul  diplomei de specialitate;
  7. cazier judiciar in original si valabil la data prezentării documentelor;
  8. adeverință medicala care sa certifice ca persoana in cauza este apta de munca;
  9. dovada PFA;
  10. declarație pe proprie răspundere ca nu se afla in situație de carantina sau izolare la domiciliu conform Ordin 414/2020.

 

Ultimele stiri