Conditii pentru depunerea candidaturii pentru functiile eligibile in cadrul organismelor de conducere SNCRR.

Pentru a putea candida la una din funcţiile eligibile din organismele de conducere SNCRR, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

1. să fie membru activ al SNCRR – înregistrat într-o singură structură a SNCRR, conform art. 13 alin. 1, lit. b din Statutul SNCRR.
2. Să nu fi adus încălcări ale dreptului naţional sau internaţional aplicabil, mai ales încălcări ale Legii 139/1995 a SNCRR, conform Codului de conduită pentru membrii organelor deliberative ale SNCRR;
3. Să nu fi adus încălcări ale Statutului sau regulamentelor SNCRR ori ale altor hotărâri sau dispoziţii emise de organele de guvernare superioare de la nivel central sau local, conform Codului de conduită pentru membrii organelor deliberative ale SNCRR;
4. să depună în scris şi să înregistreaze la Sediul Central, cel tarziu la data de 31 mai 2019, ora 12:00, dosarul de candidat care trebuie să conţină urmatoarele documente:
 un curriculum vitae
 scrisoare de intenţie (semnată) din care să reiasă poziţia pentru care se depune candidatura
 cazier judiciar
 recomandare din partea filialei (semnată şi stampilată) din care să reiasă că este membru activ.
 în cazul candidaţilor pentru Comisia de Onoare si Arbitraj, dosarul acestora va trebui să conţină în plus faţă de cele mai sus menţionate şi o declaraţie pe proprie răspundere, prin care confirmă că au luat cunoştinţă despre faptul că nu pot deţine nici o altă funcţie într-un organism central de conducere al SNCRR până la următoarea Adunare Generală, la care se alege o nouă componenţă a Comisiei.
5. în cazul candidaţilor pentru Comisia de Onoare si Arbitraj, aceştia trebuie să aibă o experienţă de minimum 5 ani în structurile de conducere ale filialei.
6. în cazul candidaţilor pentru Comisia de cenzori, cel puţin unul dintre cenzori trebuie să aibă calitatea de expert contabil autorizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi să nu fie membru de Cruce Roşie (art. 52, alin. (2), Statut SNCRR).


Candidaturile depuse în afara termenului prevăzut nu sunt luate în considerare.


“O filială nu poate propune decât o singură candidatură în Comitetul de Direcţie.” (art. 42 alin. (1) Statut SNCRR)


Conform art. 45 si art. 46 din Statutul SNCRR, mandatul de preşedinte SNCRR şi vicepreședinte SNCRR este de 4 ani. O persoană nu poate deține funcția de preşedinte sau vicepreședinte decât cel mult pentru două mandate. Acestea pot fi şi succesive.

Funcţiile eligibile din organismele de conducere ale SNCRR sunt:
• preşedinte;
• 7 vicepreşedinţi;
• trezorier;
• 6 preşedinţi de filială pentru funcţia de membru în Comitetul de direcţie;
• 5 reprezentanţi ai tineretului în Consiliul naţional;
• 3 reprezentanţi ai tineretului în Comitetul de direcţie;
• 3 membri în comisia de cenzori;
• 11 membri în Comisia de onoare şi arbitraj (5 directori de Filiala şi 6 membri SNCRR).

Ultimele stiri